Regional Udvikling

Regionens ansvar for ”regional udvikling” dækker over en bred vifte af større og mindre opgaver. Herunder ligger bl.a. kollektiv trafik, jordforurening, råstofudvinding, kultur, uddannelse, turisme, grænseoverskridende samarbejde og erhvervsudvikling.

Respekt for forskellighed
Uanset om det drejer sig erhvervsudvikling, uddannelse eller busser har regionsrådet et medansvar for at sikre, at både byområderne og landdistrikterne i regionen udvikler sig. Alle områder i regionen har deres egne muligheder og udfordringer – det skal vi være i stand til at tænke ind i alt det, vi arbejder med.

Byg på de regionale styrker
I Region Syddanmark har arbejdet med erhvervsudvikling målrettet taget udgangspunkt i de erhvervsmæssige styrkepositioner, som regionen har i forvejen. Det skal det blive ved med. Set med Esbjerg-briller giver det bl.a. mulighed for at arbejde for en fortsat styrkelse af Offshore/Energi-erhvervet. Den syddanske satsning på sundhedsinnovation og velfærdsteknologi er en enestående mulighed for at skabe værdi på flere fronter – ‘den tredobbelte bundlinje’: Bedre velfærd for borgerne, en mere effektiv offentlig sektor og en styrkelse af det private erhvervsliv.

Højnelse af uddannelsesniveauet
I Region Syddanmark har vi en enorm udfordring, som består i, at uddannelsesniveauet halter efter resten af landet. Der er for mange unge mennesker, der ikke får en ungdomsuddannelse – og blandt dem, der gør, er der for få, som bygger en videregående uddannelse ovenpå.

Analyser viser, at vi her i regionen vil få et problem med flere ufaglærte til færre ufaglærte jobs, hvis vi ikke gør noget. Samtidig ved vi, at uddannelse er en kilde til vækst og velstand, og også her vil vi komme til at halte efter resten af landet, hvis vi ikke gør noget.

Vi har i de forgangne år arbejdet målrettet med at højne uddannelsesniveauet i regionen, og det er vigtigt for mig, at det er et fokusområde også i den kommende periode. Jeg synes også, det er vigtigt at signalere, at der er tale om et akut problem. Vores tiltag skal ikke kun have en forventet effekt på langt sigt, men allerede give en målbar effekt på den helt korte bane.

Effektiv kollektiv trafik
Regionen har ansvaret for den regionale kollektive trafik (kommunerne har ansvaret for den lokale). Jeg mener, at vi i regionsrådet skal fortsætte arbejdet med at gøre den regionale, kollektive trafik effektiv. Ruterne skal være hurtige, hyppige og direkte. Men samtidig er vi nødt til at tage hensyn til, at vi lever i et tyndt befolket område, hvor vi ikke bare fylder busserne af sig selv mellem to stop. Vi skal arbejde målrettet med at sikre, at de unge mennesker, der skal tage en uddannelse, rent faktisk kan komme frem til deres uddannelsessted.